Jaettu johtajuus tarkoittaa sitä, että johtaminen on useamman kuin yhden henkilön tai johtoryhmän vastuulla. Johtajuus nähdään tällöin enemmän roolina kuin asemavaltana. Jaettua johtajuutta voi olla monenlaista, ja kyse on enemmän janasta. Toisessa päässä on perinteisissä hierarkisissa rakenteissa toteutettua johtajuuden jakamista ja toisessa täysin esimiehetön ja asemavallasta riisuttu litteä organisaatio.

Perinteisesti johdetut hierarkiset organisaatiot ovat yhä kovemmassa paineessa yhä kompleksisemman ja nopeammin muuttuvan maailman keskellä. Kun toimintaympäristö oli yksinkertaisempi ja muutosvauhti hitaampi, byrokraattisen ja hierarkisen organisaation rakenteet riittivät pysymään muutoksen vauhdissa. Yksinkertaisessa maailmassa yhden tai muutaman pyramidin huipulla istuvan johtajan kyvyt ja osaaminen riitti pitämään langat käsissä. Nyt on toisin.

Muutosvauhdin kiihtymiselle ei ole näköpiirissä loppua. Siksi johtamisen paradigmassa tulee väistämättä tapahtumaan muutoksia, sillä kankeat perinteiset organisaatiot tulevat jäämään uusien ja notkeiden organisoitumismuotojen jalkoihin. Organisaatioilla ei ole varaa olla hyödyntämättä koko organisaation potentiaalia ja jokaisen yksilön kykyä nähdä ympäristön uhat ja mahdollisuudet omasta näkökulmastaan käsin.

Parhaimmillaan jokainen organisaation tai yhteisön jäsen on ”sensori”, joka tarkkailee ympäristön muutoksia. Jaettu johtajuus takaa sen, että jokaisella jäsenellä on omistajuus, valta ja vastuu tarttua tarvittaviin toimenpiteisiin vastatakseen uhkiin tai mahdollisuuksiin. Tällöin paine ja vastuu organisaation uudistumisesta on jakautunut tasaisesti koko organisaation leveydelle.

Jaetun johtajuuden käsitteeseen liittyy vahvasti ajatus itseohjautuvuudesta. Mitä vahvemmin johtajuus on jaettu organisaation jäsenten kesken, sitä suurempi tarve on itseohjautuvuudelle. Yksilötasolla tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella organisaation jäsenellä on vahva käsitys siitä, mikä on organisaation tai tiimin tarkoitus. Samalla hänellä on vahva henkilökohtainen motivaatio toimia organisaation parhaaksi. Lisäksi tarvitaan valta ja vastuu, jotta jäsen kykenee tekemään itseohjautuvasti päätöksiä sekä riittävät resurssit ja tarvittava aika oman roolinsa toteuttamiseen.

Itseohjautuvuuden voisi kiteyttää näin:

Jaettu johtajuus = selkeä yhteinen tavoite + henkilkökohtainen motivaatio + valta ja vastuu + riittävä aika ja resurssit.

Itseohjautuvuus ei ole kuitenkaan ensisijaisesti yksilön ominaisuus vaan ennen kaikkea tiimin ja parhaimmillaan koko yhteisön laajuinen ilmiö. Liian vahva henkilökohtainen itseohjautuvuus ilman selkeää yhteistä tavoitetta johtaa helposti politikointiin ja siihen, että vahvat yksilöt repivät organisaatiota haluamaansa suuntaan. Siksi ensisijaisen tärkeää on nähdä itseohjautuvuus ”yhdessäohjautuvuutena” ja koko yhteisön vastuuna jatkuvasti käydä dialogia siitä, mikä on organisaation tarkoitus ja koko yhteisön laajuinen jaettu näky.

 

Mitä seuraavaksi?