Kirjassaan ”Tiimit ja tuloksekas yritys” Katzenbach ja Smith ovat kiteyttäneet muutamia tiimin perusprinsiippejä. Tässä artikkelissa kuvaillaan lyhyesti tiimin ja työryhmän eroja. Samasta kirjasta on myös artikkeli nimeltä ”Tiimin kehitysvaiheet”,  jossa käydään läpi tiimin eteneminen työryhmästä todelliseksi tiimiksi.

Katzenbach ja Smith määrittelevät tiimin seuraavasti:

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.

Tiimin ja työryhmän välistä eroa voi havainnollistaa esimerkiksi matemaattisesti. Työryhmä on aina jäsentensä summa, eli esimerkiksi 1 + 1 + 1 = 3. Jokainen tuo omat kompetenssinsa ja saavutuksensa yhteen ja syntyy työryhmän tulos. Edeltävä kaava olettaa että kaikki ovat pystyneet 100% tulokseen. Tiimi puolestaan on aina jäsentensä kertoma, eli se saattaa alittaa tai ylittää itsensä. Esimerkiksi alisuoriutuva tiimi saattaa näyttää tältä: 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,9 = 0,6561 ja potentiaalinen, itsensä ylittävä tiimi tältä: 1,5 * 1,5 * 1,5 * 1,5 = 5,0625.

Miten sitten Katzenbachin ja Smithin tiimimääritelmä näkyy käytännössä?

Pieni ryhmä

Teoriassa isostakin ryhmästä voi tulla tiimi, mutta käytännössä iso ryhmä jakaantuu helposti alatiimeihin. Alle kahdenkymmenen henkilön ryhmässä on helpompi pitää yllä rakentavaa vuorovaikutusta ja ratkaista logistiset haasteet.

Täydentävät taidot

Yleisesti on hyödyllistä että ryhmä on heterogeeninen, mutta tämä ei ole ratkaisu tiimityön yleisimpiin haasteisiin. Ongelmat ovat yleensä enemmän sisäisessä vuorovaikutuksessa kuin tiimin keskinäisissä taidoissa. Hyvässä tiimissä tunnistetaan puuttuvat taidot ja kehitetään niitä, tai hankitaan ulkopuolelta täydentävää osaamista.

Yhteinen päämäärä ja yhteiset tavoitteet

Mielekäs, merkityksellinen ja ennenkaikkea yhteinen päämäärä antaa suunnan tiimityöskentelylle. Päämäärää ennen asetettavat selkeät ja yhteiset tavoitteet pitävät huolta siitä, että tiimin suoritusta voidaan mitata. Päämäärä on siis kaukana edessä, ja tavoitteet ovat välietappeja matkalla sinne.

Yhteinen toimintamalli

Tiimillä on sovittu ja yhteinen tapa toimia. Kaikki eivät välttämättä tee kaikkia asioita, mutta kaikille on oma roolinsa yhteisessä toimintamallissa. Tiimin keskinäinen toiminta on jatkuvan arvioinnin kohteena, koska tarkoitus on kehittyä ja mennä eteenpäin.

Yhteisvastuu

Tiimin täytyy kokea olevansa yhdessä vastuussa tuloksistaan. Ilman yhteisvastuuta tavoitteet ja päämäärä eivät siirry toiminnaksi ja tiimi alisuoriutuu.

 

Yleisesti nämä viisi kohtaa voidaan tiivistää kahteen perusprinsiippiin:

Ensimmäisellä prinsiipillä pidetään huolta yhteisestä suunnasta, ja toisella pidetään huolta siitä että yhteinen vastuu, yhteiset toimintamallit ja riittävät täydentävät taidot tulevat esille ja käyttöön.

 

On tärkeää huomata, että tiimit eivät ole taianomainen ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Väärin käytettynä tiimeillä saa aikaan vain ylimääräistä hajaannusta ja kaaosta. Hyvin johdettuna ja riittävän ajan kanssa tiimit kuitenkin yltävät parempiin suorituksiin kuin tavalliset ryhmät ja yksilöt, joten siksi se on varteenotettava vaihtoehto useissa eri tilanteissa. Kannattaa puntaroida tarkasti riittääkö teille työryhmän suoritustaso, vai haluatteko satsata tiimin rakentamiseen.